Mont Tsurumi and Beppu Shi - Kyushu Island

Fuji San (Fujiyama) - Shizuoka Prefecture

Iyashi no sato nenba and Fuji San